! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Výpis příspěvků 1 až 20 (118637)
 
přečíst (0) 19.04.24 02:55  hynek  (261592)

STOP snaze parazitovat na našem majetku !

Kluci nehádejte se - jeden pral peníze a druhej vydíral formou greenmailingu - fuj ! Každopádně se shodneme, že nechceme, aby se už praly takhle peníze a ten institut ZRUŠIT a žádné vyděrače už nikdy NEVYPLÁCET, jinak se nepohne společnost z místa.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 19.04.24 02:02  Sev cik cak  (289079)

STOP snaze parazitovat na našem majetku !

To já pral majetek kyperek zločince Borise Vostrého v trustech !
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 19.04.24 00:23  Matějka Bobek z Nohavic  (265737)

STOP snaze parazitovat na našem majetku !

Tak ne všechno se povede - já například vydělal pěkný prachy na stahování žalob proti likvidátoru Vostrýmu a přesto do Harvardu pak nasadili Častorála takže Vostrý mi cáloval a bylo mu to na nic, na druhou stranu jsem chtěl přes toho vopičáka nechat odvolat likvidátory nový a Harvard mi vystoupil z likvidaci a jsem finančně na suchu. Koho vyřadit teda a jak, abych se zahojil ?
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 18.04.24 23:52  Matějka Bobek z Nohavic  (265737)

Proces dokumentace nečinnosti kanceláře správce trustů pana Vlastimila Jiříka

Přesně tak, trusty jsou neplatný, jenže potvrdit to podílníkovi nemůže nikdo jiný, než správce trustů. Ten se zase bojí stížností a je prý schovaný v kuchyňském gauči, takže začarovaný kruh ..
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 18.04.24 23:46  opportunity  (289078)

Likvidace konkurence

spekuluje se, že profit matějky je nyní spojen s tím, že někoho z vás na delší čas v harvardu vyřadí ze hry
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 18.04.24 23:35  Romadúr  (269278)

STOP snaze parazitovat na našem majetku !

Přátelé, stejně je to legrace, jak se na HPH snaží někteří parazitovat - viz ten týpek, který píše údajně dopisy na Kypr, ač ví, že trusty jsou neplatný, snad aby něco přesto z toho vytlouknul, nebo ti pohůnci co žalují úpis, aby vytloukli love, nebo ten pomocník Koženýho, který dojí HPH. Proto sledujme oficiální stránky hph na www.hphas.cz a choďme na valné hromady a hlasujme a rozhodujme a zamezme ze všech sil těmto nenažrancům dále se snažit parazitovat na našem majetku !!!!
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 18.04.24 23:04  Siłą Dokręcić  (281526)

Stěžovat si na hlavním nádraží

Ty jsi ale veselá kopa, tys fakt poslal doporučenej dopis na Kypr ? Hele, není to jako si stěžovat na hlavním nádraží? A nechceš taky napsat na Slovensko ? Napiš pak, jak to dopadlo ! P.S.: Nestačím se divit !!!!!
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 18.04.24 22:48  další info  (289077)

Proces dokumentace nečinnosti kanceláře správce trustů pana Vlastimila Jiříka

Adresa SPRÁVCE TRUSTU A TRUSTU II.
Daventree Trustees Ltd.
36 Vyronos Avenue, Nicosia, Cyprus

Sledování zásilek Pošta Online
Číslo zásilky RRxxxxxxxxCZ
Detailní informace k zásilkám
Typ zásilky: Mezinárodní doporučená zásilka, Hmotnost zásilky: 0,02 kg, Výše dobírky: 0 Kč, Počet kusů: 1 kus
11.4.2024 - Uložení zásilky na dodávací poště v zemi určení.
11.4.2024 - Příprava zásilky k doručení v zemi určení.
8.4.2024 - Zásilka převzata do přepravy v zemi určení.
8.4.2024 - Převzetí zásilky vyměňovací poštou v zemi určení.
4.4.2024 - Odeslání zásilky do země určení.
3.4.2024 - Zásilka převzata
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 18.04.24 22:48  názory a otázky  (289076)

Důsledky porušení povinnosti jednat v nejlepším zájmu všech svých akcionářů

Pokud představenstvo nebo valná hromada akciové společnosti přes protesty akcionářů nakládá s majetkem společnosti v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu všech svých akcionářů, mohou se vystavit několika možným postihům:
1. Neplatnost usnesení valné hromady: Pokud valná hromada byla řádně svolána, ale přesto došlo k jednání v rozporu s jejím účelem nebo zájmem akcionářů, může být vyslovena neplatnost usnesení valné hromady.
2. Individuální odpovědnost členů představenstva: Členové představenstva mohou nést individuální odpovědnost za své rozhodnutí, pokud jednají v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu společnosti a jejích akcionářů. To může zahrnovat finanční sankce nebo jiné postihy.
3. Soudní žaloba akcionářů: Akcionáři mají právo podat soudní žalobu proti představenstvu nebo valné hromadě, pokud se domnívají, že bylo jednáno v rozporu s jejich právy nebo zájmy. Soud může nařídit nápravu, například zrušení neplatných usnesení nebo náhradu škody.
Trestní odpovědnost:
Pokud by bylo prokázáno, že členové představenstva nebo valné hromady jednali úmyslně nebo z nedbalosti v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu společnosti a jejích akcionářů, mohou být obviněni z trestného činu. To může zahrnovat sankce jako pokuty nebo dokonce vězení.
Občanskoprávní následky:
Akcionáři mohou podat žalobu na náhradu škody, pokud utrpěli finanční ztráty v důsledku jednání představenstva nebo valné hromady. Soud může nařídit náhradu škody, pokud je prokázáno, že bylo jednáno v rozporu s povinností.
Je důležité, aby představenstvo a valná hromada jednaly s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními předpisy, aby minimalizovaly riziko těchto postihů.
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:48  názory a otázky  (289076)

Rozdělení vysouzené náhrady škody

Pokud akciová společnost vysoudí majetek pod právním titulem „náhrady škody“, existují různé možnosti, jak s tímto majetkem naložit.
V rámci nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je škoda pojímána jako jakákoliv ztráta na majetku. Jedná se o podmnožinu k obecnějšímu právnímu termínu újma. Občanský zákoník rozlišuje škodu na újmu na jmění (tj. majetkovou škodu) a újmu nemajetkovou (např. újmu na zdraví nebo na dobré pověsti).
Jak s vypořádáním takového majetku dále naložit je komplexní právní otázka, která závisí na konkrétních okolnostech a právních předpisech dané jurisdikce.
Existuje několik faktorů, které by mohly ovlivnit toto rozhodnutí:
1. Zájmy akcionářů: Akciová společnost má povinnost jednat v nejlepším zájmu svých akcionářů. To zahrnuje i zájem o náhradu škody těm, kteří byli poškozeni. Rozdělení vysouzeného majetku mezi všechny akcionáře, (tedy i nepoškozené, kteří získali své podíly až následně v úpisech) by mohlo být v rozporu s touto povinností, pokud by to vedlo k nespravedlivému znevýhodnění těch, kteří škodu utrpěli.
V každém případě by měla akciová společnost zvážit všechny relevantní faktory předtím, než se rozhodne, jak s vysouzeným majetkem dále nakládat.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:48  názory a otázky  (289076)

Zpochybnění trustů s převzetím jejich majetku není cesta jak si ho přivlastnit !

V případě akciových společností se vypořádání zpronevěřeného majetku řídí specifickými pravidly. Zde jsou některé klíčové body:
1. Původní poškození akcionáři:
a) Pokud byl majetek zpronevěřen, měli by původní poškození akcionáři mít právo na náhradu. To zahrnuje ty, kteří byli vlastníky akcií v době, kdy došlo k zpronevěře.
b) Vypořádání by mělo být provedeno tak, aby původní poškození akcionáři obdrželi odpovídající kompenzaci za ztrátu.
2. Současní noví držitelé akcií:
a) Současní držitelé akcií, kteří získali akcie po zpronevěře, mohou mít nárok na náhradu, pokud byli poškozeni, je však důležité zvážit, zda jsou současní držitelé akcií ve stejné situaci jako původní poškození akcionáři.
3. Právní postup:
a) Vypořádání zpronevěřeného majetku by mělo probíhat v souladu s platnými právními předpisy, aby byl zajištěn spravedlivý a transparentní proces.
V každém případě je tak důležité, aby se vypořádání provádělo s ohledem na práva všech zúčastněných stran a v souladu s platnými právními předpisy.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:47  názory a otázky  (289076)

Povinnosti správce Trustu 1 a 2 registrovaného na Kypru - pana Vlastimila Jiříka

Správce trustu na Kypru má určité povinnosti a závazky vůči podílníkům trustu. Zde jsou některé klíčové informace, které musí poskytovat:
1. Základní informace o trustu: Správce musí podílníkům poskytnout základní informace o trustu, včetně jeho účelu, struktury a právního základu.
2. Identita settlora a podílníků: Správce musí znát identitu settlora (osoby, která založila trust) a všech podílníků trustu. Tyto informace jsou uchovávány důvěrně.
3. Finanční informace: Správce musí pravidelně informovat podílníky o finanční situaci trustu, včetně příjmů, výdajů a stavu majetku.
4. Změny a rozhodnutí: Správce musí informovat podílníky o jakýchkoli změnách v trustu, jako jsou změny v investicích, strategii nebo právních dokumentech. Také musí konzultovat s podílníky před důležitými rozhodnutími.
5. Transparentnost a odpovědnost: Správce musí jednat transparentně a odpovědně v souladu s právními předpisy a zájmy podílníků.
6. Zprávy a účetnictví: Správce musí pravidelně předkládat podílníkům zprávy o činnosti trustu a účetní výkazy.
7. Ochrana majetku: Správce musí chránit majetek trustu a zajistit, aby byl řádně spravován.
Je důležité, aby správce trustu jednal v souladu s legislativou Kypru a v nejlepším zájmu podílníků.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:47  názory a otázky  (289076)

Pozornost doporučuji věnovat i tomuto :-)

Pokud český správce trustu registrovaného na Kypru porušením svých povinností neposkytuje beneficientům k jejich majetku právními předpisy určené informace, může se dopouštět trestného činu:
Porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku se týká situací, kdy osoba poruší povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. Trestní zákoník stanoví několik variant tohoto trestného činu:
1. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti: Kdo poruší povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému způsobí škodu nikoli malou.
2. Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem: Pachatel bude potrestán, pokud:
o Spáchá čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného.
o Způsobí značnou škodu.
3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let: Pachatel bude potrestán, pokud způsobí škodu velkého rozsahu.
Trestní zákoník v České republice stanoví tyto tresty za uvedené trestné činy. Je důležité, osoby spravující cizí majetek jednali v souladu s právem a svými povinnostmi, aby minimalizovali škodu a závažné následky.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:47  Matějka Bobek z Nohavic  (265737)

Bez šance ?

Ale já nepochybuju o tom, že Jiřík jako správce nezná zákony. Podle mne je zná velmi dobře. Já bych chtěl Jiříka nějak "obejít" a ten Harvard zase podojit, tím spíš, když teď má i ty trusty. Pomozte mi nějak.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:47  reakce  (289075)

A okolnosti nás mohou vrátit i k zájmu o § 206 Zpronevěra

Pokud správce trustu porušuje své povinnosti a nakládá s aktivy trustu v rozporu se zakládajícími listinami, může se dopouštět i zpronevěry. To může mít vážné právní následky.
Zpronevěra je trestný čin, který se týká neoprávněného zacházení s cizím majetkem. Podle  trestního zákoníku (§ 206) jsou stanoveny následující tresty za zpronevěru:
1. Odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci: Trest se uděluje, pokud osoba přisvojí cizí věc, která jí byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
2. Odnětí svobody na šest měsíců až tři léta: Pachatel bude potrestán, pokud spáchá čin uvedený v odstavci 1 a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
3. Odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest: Trest se uděluje, pokud pachatel způsobí větší škodu činem uvedeným v odstavci 1.
4. Odnětí svobody na dvě léta až osm let: Trest se uděluje, pokud:
o Pachatel spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.
o Spáchá takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného.
o Způsobí takovým činem značnou škodu.
5. Odnětí svobody na pět až deset let: Trest se uděluje, pokud:
o Pachatel způsobí činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:47  Trust 1 a 2  (289074)

Porušení povinnosti při správě cizího majetku

K úvaze užití postupu dle § „ Porušení povinnosti při správě cizího majetku“ podle § 220 trestního zákoníku platí, že záměrné blokování nebo oddalování výplat beneficientů trustu lze posuzovat jako škodu.
Když jsou výplaty úmyslně zdržovány, oddalovány, nebo blokovány, může to mít negativní dopad na důvěru a finanční situaci beneficientů. Je totiž důležité, aby správci trustu jednali v souladu s povinnostmi a zájmy všech zúčastněných stran. Pokud máte podezření na takové jednání, měli byste začít jednat.
Co se týče trestní odpovědnosti za porušení povinnosti při správě cizího majetku, platí následující:
Skutková podstata: Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku je upraven v § 220 trestního zákoníku. Podle tohoto ustanovení se jedná o trestný čin proti majetku, který je možné charakterizovat jako trestný čin poškozovací. K tomuto trestnému činu dochází, když osoba poruší podle zákona uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému způsobí škodu nikoli malou. Za takové jednání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti.
Škoda: Pro určení stupně závažnosti má u tohoto typu trestných činů zásadní význam výše škody. Jestliže škoda není malá, může být pachatel potrestán podle ustanovení § 220 trestního zákoníku.
Na váš dotaz, zda je možné sčítat škodu způsobenou více poškozeným, aby nebyla považována za malou, odpovídám ANO.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 18.04.24 22:44  reakce  (289071)

Obcházení zákona

V souvislosti se vznikem trustů si pojďme osvěžit i pojem „obcházení zákona“ jako právního jednání, které sice nepřímo neporušuje žádnou právní normu, ale směřuje k zmaření jejího účelu a smyslu. To může zahrnovat například rozdělení transakce na menší části, aby se obešly omezení zakázaného objemu. Nebo naopak povinnostmi, svázanými s určitým objemem, jako se dělo v HPH s nákladným dělením úpisů kvůli strachu, vystavit je dohledu ČNB.
Obcházení zákona je tedy jednání in fraudem legis, tedy ne v doslovném rozporu s právní normou, ale takové, které chce dosáhnout cíle právem nepředpokládaného. I když výslovný zákaz obcházení zákona není vždy upraven, může být sankcionováno jako protiprávní čin, pokud chápeme právo funkcionálně a ne formalisticky.
Pokud vše vztáhneme na situaci se založením trustů a snahu je zpochybnit, pak tady vidím problém v tom, na co se snahou o nápravu daného stavu odkázat?
Věc totiž vyplacením poloviny podílníků Trustu I. nelze vrátit do původního stavu, s výplatou podepsané dodatky na vracení vyplacených podílů již podléhají promlčení.
A snažit se nápravu daného stavu, byť postaveném na obcházení zákona, způsobením mnohem větších nákladů, škod a křivd snad vážně může myslet jenom magor. Vždyť vzato fakticky, výplaty z trustů pouze souběžně kopírovaly stejný účel, jako výplaty likvidačního zůstatku, takže škodu mohl utrpět snad pouze likvidátor, jenž si spolu s distribucí peněz skrze trusty nemohl spojit svoji odměnu. V souvislosti s trusty i Policií ČR byly vyčísleny jako škoda především náklady na jejich zřízení, které již dnes nelze napravit, pouze kutilstvím několika nenažraných jedinců dále vůči poškozeným znásobit, což nelze ekonomicky ani morálně obhájit.
A spíše naopak, řetězcem dalších důkazů lze již prokázat, že porušováním řádné péče se tyto ekonomicky nedůvodné škody mohou řetězit účelově, s cílem nepovoleným způsobem zvýhodnit ovládající subjekty, zneužitím svého postavení v korporaci, a tím se na úkor jiných obohatit.
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:44  reakce  (289071)

Povinnosti správce Trustu 1 a 2 registrovaného na Kypru - pana Vlastimila Jiříka

Pan Jiřík jako správce kyperských trustů HPH Settlement (Trust 1) a HPH Distribution Settlement No.2 (Trust 2) nemusí číst podobná fóra.
Důležité pro něj je mít dobře načteny závazné právní předpisy, přijaté zákonodárnou mocí Kyperské republiky, kdy jen namátkou připomenu například :
Zákon o trustech (Trustee Law)
Zákon o společnostech (Companies Law)
Zákon o daňových záležitostech (Taxation Law)
Zákon o finančním dohledu (Financial Supervision Law)
Zákon o protiprávním obohacení (Unjust Enrichment Law)

Není totiž standardní, aby z nucené správy ustavené soudem byl vyňat svěřenský fond (trust), který poté roky neplní základní povinnosti vůči beneficientům, jež mu ukládá zákon.
Kyperská republika jako alternativní finanční centrum a oblíbený daňový ráj má v posledních letech eminentní zájem na udržení dobré pověsti, vedené snahou o zachování příjmů z toho v zemích EU výhodného postavení, proto i sankce z porušování už tak liberálních zákonných norem jsou za současného přijímání nové evropské legislativy poměrně tvrdé, a nekompromisně vymáhané ..
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:44  reakce  (289071)

A nyní pohled na nejhloupější šířenou lež k vašemu majetku v Ttrust 1

Tvrzení ing. Ševčíka:
Výplaty z Trustu 1 (HPH Settlement) nelze obnovit, neboť došlo ke smísení vyplacených a nevyplacených podílníků Trustu 1 a majetek trustu tak nelze dle práva na tyto prostředky již rozlišit . Databáze vyplacených podílníků již stejně byla údajně skartována.
Vymítač lží:
Trust, neboli svěřenský fond, je tradiční právní institut, který má původ v anglosaském právu a byl znám již Římanům. Zakladatel (též trustor) svěří svůj majetek do péče správce trustu (též trustee). Správce pak vykonává práva související s majetkem ve prospěch třetí osoby – obmyšleného (beneficiary). Trust představuje soubor majetku, který zakladatel převedl do správy někoho jiného, aby jej spravoval buď ve prospěch zakladatele či ve prospěch třetí osoby. Zakladatel při založení trustu sepíše tzv. listinu přání (statut), ve které určí, jakým způsobem má být trust spravován a kdo má mít z majetku a výnosů trustu prospěch.
Po poradě se sousedovic bernardýnem a nastudování statutu jsem dospěl k názoru, že problém se smísením vyplacených a nevyplacených podílníků se stává neúčinným již v momentě, kdy opouští kebuli autora.
Statut Trustu 1 totiž stanoví, že vyplacením každého podílníka (obmyšleného/beneficiary) dochází automaticky k zániku jeho členství v Trustu 1, tudíž v něm nejsou 2 skupiny podílníků (dělících se na vyplacené a nevyplacené), takže nemohlo dojít k jejich pozdějšímu smísení.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.04.24 22:44  Sev cik cak  (289073)

Tak taky něco pozitivního v tom Harvardu - Ševčík k majetku trustů do médií

Jedno z vyjádření ing Ševčíka do médií ke stovkám milionů na Slovensku
Ing. Ševčík v rozhovoru sdělil:
Pan Častorál tvrdí, že část z těchto peněz nakonec mohla skončit až ve Váhostav. Popíráte to?
A rovněž tvrdil, že Druhá strategická kupovala i další akce firem.Ze smlouvy jasně vyplývá, že Druhá strategická může investovat finance pouze krátkodobě do jednoho roku. Peníze jsou dnes například vloženy do podílových fondů Royal Bank of Canada.
Část z nich je i jen na bankovním účtu. Je možné, že část z těchto peněz skončila krátkodobě ve Váhostav. Tuto informaci jsem zachytil už před pár lety.
Jak jsem však již řekl, tak Druhá strategická nemohla za peníze trustů nakupovat akcie jiných firem.
Kolik lidí v současnosti nedostalo ještě zaplaceno za své podíly v trustech?
Jde přibližně o 120 tisíc lidí z trustu 1 a 240 tisíc z trustu 2, kteří si však nepodali žádost o výplatu.
A kolik peněz je potřeba ještě na to, aby všichni dostali vyplaceny své podíly?
Zhruba 70 milionů dolarů.
A ty jsou kde uloženy?
Přibližně 25 milionů dolarů je v Druhé strategické a potom v Royal Bank of Canada a Franklin Templeton. Dvacet milionů je uložených u jednoho českého právníka (Bayera).
Takže kdybyste se zbavili toho receiveru, tak je reálné všechny vyplatit?
Ano. Udělali by se audity a do půl roku se může vyplácet.
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání Denního souhrnu názorů na ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

 Burza Prime 16:28 
Název Kurz Změna
 COLT CZ GROUP SE  628.00  +0.64% 
 ČEZ  874.00  -0.68% 
 ERSTE GROUP BANK A  1 069.50  +1.33% 
 GEN DIGITAL  495.00  -0.10% 
 GEVORKYAN  258.00  -0.77% 
 KOFOLA CS  273.00  +1.49% 
 KOMERČNÍ BANKA  865.50  -0.29% 
 MONETA MONEY BANK  101.80  0.00% 
 PHILIP MORRIS ČR A  16 020.00  +0.88% 
 PHOTON ENERGY  46.30  +0.22% 
 PILULKA LÉKÁRNY  195.00  -2.01% 
 PRIMOCO UAV SE  900.00  0.00% 
 VIG  733.00  +0.27% 
Komodity online
 Ropa 87.02 USD 18.04   
 Zlato 2380.12 USD 18.04   
 Stříbro 28.27 USD 18.04   
 Káva 232.25 USD 18.04   
 Cukr 19.59 USD 18.04   
 Bavlna 79.58 USD 18.04   
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.