Příspěvky nebo odpovědi uživatele onas

Příspěvky nebo odpovědi uživatele onas. Výpis příspěvků 1 až 5 (5)


přečíst (60) 14.11.14 15:26  onas  (173570)

Náš zdraví nebezpečný rodinný dům od společnosti Canaba

Vážení, 

naše osobní zkušenosti se společností "Canaba" a rodinným domem "Clasic" uvádíme na níže uvedeném odkazu...

https://www.facebook.com/canabahejloviunin

 

 

 

 

 

Dosavadní doporučení: přečíst (60)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 05.08.05 19:25  onas  (88926)

APOLLÓN HOLDING

 

Záhadná noc Karla Hynka Máchy

Máchův pobyt na hradě Houska je podle vyprávění kastelána také spjatý s nevysvětlitelnou záhadou.

"Karel Hynek Mácha strávil na Housce jednu noc a o svém pobytu napsal v dopise příteli Eduardovi. Ten dopis je známý, je přístupný v knihách o literární historii, v knihovnách a je i součástí knih, které popisují pevnosti, hrady a zámky.

Mácha se v tom dopise přiznává, že na hradě k němu měla přistoupit slečna Dídó a před ním měla otevřít něco jako skříňku s pohyblivými obrázky. Má se za to, že to bylo víko od digitální kamery. Mácha se ženštiny zeptal, jaký letopočet se právě píše, a ona mu odpověděla, že 2006.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 29.07.05 08:47  onas  (88926)

beznas

zase to jede
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 28.07.05 22:59  onas  (88926)

kto jsme

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS.
 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský vršek 13.
 3. Strana působí v České republice.
 4. Předmětem činnosti strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Hlavní cíle a úkoly strany

 1. Hlavní cíle strany
  1. být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát
  2. být stranou demokraticky utvářenou, s moderní evropskou strukturou, jejíž členové se budou aktivně podílet na každodenní práci samosprávy, státní správy, parlamentu a vlády
  3. být stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice 1. Republiky a na zkušenosti současných západních demokracií
  4. být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoliv socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice
  5. být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek
  6. být stranou, jejíž sociální politika nepovede k rovnosti v přerozdělování, ale k rovnosti v příležitostech k uplatnění
  7. být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních
  8. být stranou, jejíž členové se budou aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu - na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů
  9. být stranou podílející se na obrovském úkolu dospět k harmonii mezi ekonomikou a životním prostředím.
 2. Hlavní úkoly strany
  1. být nástrojem volebního úspěchu
  2. vybírat kandidáty a pomáhat jim ve volbách
  3. stanovovat normy a pravidla jednání tak, aby poskytovala všem členům strany úplnou, včasnou a stejnou příležitost účastnit se formulování politické linie a vedení jiných záležitostí strany, volit a být volen do všech funkcí, pokud splňují podmínky článku 3 odst. 9
  4. vzdělávat a vychovávat své členy
  5. být dvojsměrným komunikačním kanálem mezi členy strany na straně jedné a mezi předsedou, vedením strany a parlamentními kluby na straně druhé.

Článek 3
Členství

 1. Členství ve straně je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako členové strany, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.
 2. Členové strany musí být registrováni u místního sdružení. Registrace je možná pouze u jednoho sdružení.
 3. Členství ve straně vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením příspěvků.
 4. Členství ve straně zaniká
  1. nezaplacením příspěvků ve stanovém termínu
  2. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí
  3. ztrátou způsobilosti k právním úkonům
  4. úmrtím
  5. písemným prohlášením o vystoupení
  6. zrušením členství místním sněmem z důvodu závažného porušení povinností stanovených v článku 3, odst. 8
  7. zanikne-li místní sdružení a člen se do tří měsíců nezaregistruje u jiného místního sdružení s platnou licencí
  8. kandidaturou v parlamentních či krajských volbách za jiný volební subjekt nebo kandidaturou v komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu strany, v jehož pravomoci je kandidaturu schválit.
  Zánik členství konstatuje místní rada, v případě odst. 4 písm.g) oblastní rada.
 5. Místní rada má za povinnost svým rozhodnutím prohlásit za neplatné členství od počátku tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce do strany nepravdivé údaje.
 6. Proti rozhodnutí o nepřijetí, zrušení či neplatnosti členství se lze odvolat k příslušnému smírčímu výboru do 15 dnů po oznámení této skutečnosti
  1. dokud právoplatně není rozhodnuto o zrušení členství podle odst. 4 je dnem odvolání členství dotčeného člena pozastaveno
  2. ten, jehož členství bylo pozastaveno, nemůže vykonávat funkci, do které byl zvolen, hlasovat, volit a být volen do kteréhokoli orgánu nebo složky strany. Při stanovení volebních klíčů se jeho osoba nezapočítává.
 7. V případě, že došlo ke zrušení členství místním sněmem, může být případný nový vstup do strany uskutečněn až po uplynutí lhůty jednoho roku od okamžiku ukončení členství.
 8. Práva a povinnosti

  Člen strany má právo
  1. účastnit se jednání místního sněmu
  2. volit orgány místního sdružení a být volen do všech orgánů strany
  3. předkládat všem orgánům strany náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o řešení
  4. být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se strany
  5. obhajovat své názory, prosazovat je a předkládat je voleným orgánům strany k rozhodnutí
  6. odvolávat se ve sporech k smírčímu výboru
  7. upozorňovat na nedostatky ve stranické činnosti a navrhovat jejich odstranění.
   
  Člen je povinen:
  1. spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu
  2. respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů strany
  3. dodržovat stanovy strany a prosazovat její programové zásady a cíle
  4. platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách
  5. neprodleně oznamovat místnímu sdružení změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.
 9. Do žádné funkce ODS na jednotlivých úrovních nesmí být zvolen ten člen ODS, který nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 451/1991 Sb.(tzv. lustrační zákon).
 10. Oblastní a regionální manažeři nemohou zároveň vykonávat volené funkce na oblastní úrovni a výše.

Článek 4
Orgány strany

 1. Orgány strany na místní úrovni jsou místní sněmy a místní rady. Na oblastní úrovni jsou orgány strany oblastní sněm, oblastní rady, kontrolní a revizní komise oblasti a smírčí výbory oblastí. Orgány strany na regionální úrovni jsou regionální sněmy a regionální rady, kontrolní a revizní komise a smírčí výbory regionů. Na centrální úrovni jsou orgány strany kongres, grémium, výkonná rada, kontrolní a revizní komise a smírčí výbor ODS.
 2. Statutárním orgánem strany je výkonná rada. Za výkonnou radu jedná a podepisuje předseda nebo výkonnou radou pověřený člen výkonné rady.
 3. Na místní úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností místní rada. Za místní radu jedná a podepisuje předseda nebo místní radou pověřený místopředseda nebo jiný člen místní rady.
 4. Na oblastní úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností oblastní rada. Za oblastní radu jedná a podepisuje předseda nebo oblastní radou pověřený místopředseda nebo jiný člen oblastní rady.
 5. Na regionální úrovni je orgánem strany se všeobecnou působností regionální rada. Za regionální radu jedná a podepisuje předseda nebo regionální radou pověřený místopředseda nebo jiný člen regionální rady.
 6. Všechny kolektivní orgány ODS se řídí svými jednacími řády a mohou se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Způsob usnášení rozhodčích a revizních orgánů upravuje podrobněji jejich statut.
 7. Funkční období všech orgánů strany je dvouleté.

Článek 5
Místní sdružení

 1. Místní sdružení je základním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. V souladu se stanovami se může usnášet a rozhodovat a hospodařit se svěřenými prostředky.
 2. Vznik a zánik místního sdružení
  1. místní sdružení vzniká usnesením místního sněmu o vytvoření místního sdružení a schválením licence výkonnou radou
  2. místní sdružení zaniká usnesením místního sněmu o rozpuštění místního sdružení nebo zrušením licence výkonnou radou. Místní sdružení rovněž zaniká, poklesne-li počet členů místního sdružení pod 3 členy po dobu 3 měsíců
  3. vznik a zánik místního sdružení konstatuje oblastní rada.
 3. Předseda místního sdružení
  1. je hlavním představitelem a mluvčím strany v místě
  2. je odpovědný za činnost strany v místě
  3. je trvale připraven politicky radit oblastní radě
  4. svolává místní sněmy a místní rady a předsedá jim
  5. předkládá místním sněmům výroční zprávu
  6. iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty
  7. iniciativně získává finanční prostředky.
 4. Místopředseda (místopředsedové) místního sdružení zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.
 5. Pokladník místního sdružení
  1. je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence
  2. podává místnímu sněmu zprávu o hospodaření.
 6. Místní sněm
  1. je nejvyšším orgánem strany v místě
  2. schází se 1 x do roka (dle potřeby častěji)
  3. předseda je povinen místní sněm svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místní rady nebo minimálně 1/3 členů místního sdružení, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda místní sněm, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda oblastního sdružení.
  4. složení: všichni členové místního sdružení
  5. působnost: volí každý druhý rok předsedu, případně místopředsedu, pokladníka a členy místní rady a volí své delegáty na oblastní sněm
  6. schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby
  7. schvaluje většinovým hlasováním zprávu předsedy a zprávu pokladníka o hospodaření
  8. rozhoduje o zrušení členství svého člena
  9. navrhuje kandidáty pro volby do Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, do zastupitelstva kraje a kandidáty do orgánů strany.
 7. Místní rada
  1. má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy
  2. schází se 1 x za tři měsíce (dle potřeby častěji)
  3. předseda je povinen místní radu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místní rady, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda místní radu, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda oblastního sdružení
  4. složení: předseda, místopředseda , (místopředsedové), pokladník a případně další členové volení místním sněmem
  5. působnost: rozhoduje o všech záležitostech místního sdružení strany v období mezi místními sněmy (při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy), rozhoduje hlasováním o vzniku členství přihlášeného zájemce, rozhoduje o žádosti zájemce o přeregistraci z jiného místního sdružení.

Článek 6
Oblastní sdružení

 1. Oblastní sdružení je článkem strany a je tvořeno místními sdruženími oblasti
  1. je organizační jednotkou strany, v souladu se stanovami může jednat jménem ODS, nabývat práv a zavazovat ODS podle zásad hospodaření uvedených v čl. 19 stanov
  2. nejvyšším orgánem strany na oblastní úrovni je oblastní sněm, v období mezi sněmy má veškerou odpovědnost oblastní rada.
 2. Vznik a zánik oblastního sdružení
  1. oblastní sdružení vzniká usnesením oblastního sněmu o vytvoření oblastního sdružení a schválením výkonnou radou
  2. oblastní sdružení zaniká usnesením oblastního sněmu o zrušení oblastního sdružení nebo zánikem všech místních sdružení oblasti a schválením výkonnou radou.
 3. Předseda oblastního sdružení
  1. je hlavním představitelem a mluvčím strany v oblasti, zodpovídá za činnost strany v oblasti
  2. je trvale připraven politicky radit výkonné radě
  3. iniciativně vyhledává a navrhuje vhodné kandidáty
  4. iniciativně získává finanční prostředky
  5. svolává oblastní sněmy a oblastní rady a předsedá jim
  6. předkládá výroční zprávu oblastnímu sněmu.
 4. Místopředseda (místopředsedové) oblastního sdružení zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.
 5. Oblastní sněm
  1. je nejvyšším orgánem strany v oblasti
  2. schází se 1 x ročně (dle potřeby častěji)
  3. předseda je povinen oblastní sněm svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně minimálně 1/3 členů oblastní rady nebo minimálně 1/3 místních sdružení v oblasti, a to do 30 dnů po doručení žádosti do oblastní kanceláře; nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda oblastní sněm, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda regionálního sdružení
  4. složení: oblastní rada a delegáti místních sdružení zvolení místními sněmy podle klíče stanoveného oblastní radou, poslanci, senátoři a krajští zastupitelé registrovaní v oblasti s tím, že minimální počet členů s hlasem rozhodujícím je, je-li to možné 50; předseda kontrolní a revizní komise a smírčího výboru oblasti s hlasem poradním, nejsou-li zvoleni řádnými delegáty sněmu
  5. působnost: volí každý druhý rok většinovým hlasováním předsedu, místopředsedu (místopředsedy) a oblastní radu, členy kontrolní a revizní komise a smírčího výboru oblasti, volí delegáty regionálního sněmu, volí většinovým hlasováním delegáty na celostátní kongres a navrhuje regionálnímu sdružení kandidáty do výkonné rady, kontrolní a revizní komise a smírčího výboru
  6. schvaluje zprávu předsedy, zprávu rady o hospodaření, zprávu kontrolní a revizní komise oblasti a bere na vědomí zprávu smírčího výboru oblasti
  7. schvaluje nominace kandidátů pro volby do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, krajského zastupitelstva a pro komunální volby v případech, že se územní působnost obecního zastupitelstva kryje s územní působností oblastního sdružení
  8. stanoví na základě usnesení výkonné rady výši členských příspěvků v oblasti a jejich diferenciaci
  9. schvaluje rozpočet oblastního sdružení.
 6. Oblastní rada
  1. má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi oblastními sněmy
  2. schází se 1 x za tři měsíce (dle potřeby častěji)
  3. předseda je povinen oblastní radu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně minimálně 1/3 členů oblastní rady, a to do 30 dnů po doručení žádosti do oblastní kanceláře. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda oblastní radu, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda regionálního sdružení
  4. složení: předseda oblastního sdružení, místopředseda (místopředsedové) oblastního sdružení a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem; poslanci, senátoři a krajští zastupitelé registrovaní v oblasti s hlasem poradním; oblastní manažer, předseda smírčího výboru oblasti a předseda kontrolní a revizní komise oblasti s hlasem poradním
  5. působnost: rozhoduje o všech záležitostech oblastního sdružení v období mezi oblastními sněmy; při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlasů hlas předsedy
  6. úzce spolupracuje s oblastním manažerem
  7. předkládá zprávu o hospodaření oblastnímu sněmu
  8. podává návrh výkonné radě na udělení a zrušení licence místního sdružení
  9. členové oblastní rady mají právo účastnit se místních rad a sněmů s hlasem poradním
  10. podává hlavnímu manažerovi návrh na uzavření pracovního poměru a podává vyjádření k ukončení pracovního poměru zaměstnanců ODS působících v příslušné oblastní kanceláři
  11. hospodaří se svěřeným majetkem ODS v oblasti, jedná a zavazuje ODS v rozsahu schváleného rozpočtu oblastního sdružení
  12. stanovuje klíč k volbě delegátů na oblastní sněm.

Článek 7
Regionální sdružení

 1. Regionální sdružení je článkem strany a je tvořeno oblastními sdruženími regionu
  1. je organizační jednotkou strany, v souladu se stanovami může jednat jménem ODS, nabývat práv a zavazovat ODS podle zásad hospodaření uvedených v čl. 19 stanov
  2. nejvyšším orgánem strany na regionální úrovni je regionální sněm, v období mezi sněmy má veškerou odpovědnost regionální rada.
 2. Vznik a zánik regionálního sdružení
  1. regionální sdružení vzniká usnesením regionálního sněmu o vytvoření regionálního sdružení a konstatováním výkonné rady
  2. regionální sdružení zaniká usnesením regionálního sněmu o zrušení regionálního sdružení nebo zánikem všech oblastních sdružení regionu a konstatováním výkonné rady.
 3. Předseda regionálního sdružení
  1. je hlavním představitelem a mluvčím strany v regionu, zodpovídá za činnost strany v regionu
  2. je trvale připraven politicky radit výkonné radě
  3. iniciativně získává finanční prostředky
  4. svolává regionální sněmy a regionální rady a předsedá jim
  5. předkládá výroční zprávu regionálnímu sněmu.
 4. Místopředseda (místopředsedové) regionálního sdružení zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho pověření a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech záležitostech.
 5. Regionální sněm
  1. je nejvyšším orgánem strany v regionu
  2. schází se 1 x ročně (dle potřeby častěji)
  3. předseda je povinen regionální sněm svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů regionální rady nebo minimálně 1/3 oblastních sdružení v regionu, a to do 30 dnů po doručení žádosti do regionální kanceláře. Nesvolá-li z jakéhokoli důvodu předseda regionální sněm, učiní tak bezprostředně, nejpozději však do 15 dnů, předseda ODS.
  4. složení: regionální rada a delegáti oblastních sdružení zvolení oblastními sněmy podle klíče stanoveného regionální radou, členové výkonné rady zvolení za region, poslanci, senátoři a krajští zastupitelé registrovaní v regionu s tím, že minimální počet členů s hlasem rozhodujícím je 70; předseda kontrolní a revizní komise a smírčího výbo ...
Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:1

 Burza Prime 16:28 
Název Kurz Změna
 COLT CZ GROUP SE  675.00  0.00% 
 ČEZ  911.00  0.00% 
 ERSTE GROUP BANK A  1 178.00  -0.08% 
 GEN DIGITAL  585.00  -0.17% 
 GEVORKYAN  256.00  -0.78% 
 KOFOLA CS  300.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  810.00  +0.56% 
 MONETA MONEY BANK  109.20  -0.18% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 320.00  -0.39% 
 PHOTON ENERGY  43.90  -0.23% 
 PILULKA LÉKÁRNY  180.50  -10.20% 
 PRIMOCO UAV SE  990.00  0.00% 
 VIG  784.00  0.00% 
Komodity online
 Ropa 82.77 USD 19.07   
 Zlato 2398.57 USD 19.07   
 Stříbro 29.21 USD 19.07   
 Káva 238.48 USD 19.07   
 Cukr 18.69 USD 19.07   
 Bavlna 70.77 USD 19.07   
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.